Frühlingsangebot: Haibach Neubau – Sofort bezugsfertig